Παρασκευή 12 Νοεμβρίου 2021

Έκθεση Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας

Συνοπτική Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης 2019-2020, όπως αναρτάται στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή του ΙΕΠ, σύμφωνα με το Ν.4692/20 και το Ν.4823/21.