Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022

Μηνύματα για τη γιορτή των Τριών Ιεραρχών

 


Μήνυμα της Ιεράς Συνόδου προς τους μαθητές για την εορτή των Τριών Ιεραρχών 

Ἀγαπητά μας παιδιά,

Ἡ Ὀρ­θό­δοξη Ἐκ­κλη­σία ἤδη ἀπό τόν 11ο αἰ­ώνα ἔ­χει κα­θι­ε­ρώ­σει νά ἑ­ορ­τά­ζον­ται ἀπό κοι­νοῦ στίς 30 Ἰ­α­νου­α­ρίου οἱ Τρεῖς Μέ­γι­στοι Φω­στῆ­ρες τῆς Τρι­ση­λίου Θε­ό­τη­τος, οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες: ὁ Ἅ­γιος Βα­σί­λειος ὁ Μέ­γας, Ἐ­πί­σκο­πος Και­σα­ρείας, ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως, καί ὁ Ἅ­γιος Ἰ­ω­άν­νης ὁ Χρυ­σό­στο­μος, Ἀρ­χι­ε­πί­σκο­πος Κων­σταν­τι­νου­πό­λεως.

Ὁ κοι­νός ἑ­ορ­τα­σμός τους γί­νε­ται κυ­ρίως, γιά νά προ­βλη­θεῖ  ἡ ἁ­γι­ό­τητά τους καί τό Χρι­στι­α­νικό ἦ­θος τους. Ἐ­πί­σης εἶ­ναι μία εὐ­και­ρία γιά νά τι­μη­θεῖ ἡ Ἑλ­λη­νορ­θό­δοξη Παι­δεία, νά τι­μη­θοῦν οἱ ἐκ­παι­δευ­τι­κοί καί οἱ μα­θη­τές. Ἡ ἑ­ορτή τους γί­νε­ται ἀ­φορμή γιά νά ἀ­να­λο­γι­σθοῦμε τούς ἀ­γα­θούς καρ­πούς μίας Παι­δείας, ἡ ὁ­ποία βα­σί­ζε­ται στή Χρι­στι­α­νική Πί­στη καί τή σκέψη τῶν Ἀρ­χαίων Ἑλ­λή­νων κλα­σι­κῶν. Μίας Παι­δείας, ἡ ὁποία δέν δι­δά­σκει ἁ­πλῶς γνώ­σεις, ἀ­ρι­θμούς, πει­ρά­ματα, ἀλλά πρώ­τι­στα μορ­φώ­νει, δι­α­μορ­φώ­νει ἀν­θρώ­πι­νους χα­ρα­κτῆ­ρες.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες συν­δύ­α­σαν τίς γνώ­σεις καί τό ἦ­θος, τήν Ἐ­πι­στήμη καί τήν Πί­στη, τόν σε­βα­σμό πρός τόν Θεό καί τήν ἀ­γάπη γιά τόν πά­σχοντα συ­νάν­θρωπο. Τό πα­ρά­δει­γμά τους κα­τα­δει­κνύει ὅτι καί σή­μερα πρέ­πει νά σε­βό­μα­στε καί νά ἀ­ξι­ο­ποι­οῦμε τά πο­ρί­σματα τῆς Ἐ­πι­στή­μης. Ἡ μαρ­τυ­ρία τους ἀπο­δει­κνύει ὅτι ὁ ἐ­πι­στή­μο­νας καί γε­νι­κό­τερα ὁ καλ­λι­ερ­γη­μέ­νος ἄν­θρω­πος μπο­ρεῖ κάλ­λι­στα νά εἶ­ναι συγ­χρό­νως πι­στός Χρι­στι­α­νός καί ἐ­νά­ρε­τος ἄν­θρω­πος. Εἰ­δι­κό­τερα, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος γνώ­ριζε πολύ καλά τήν Ἰ­α­τρική ἐ­πι­στήμη καί τήν ἀ­ξι­ο­ποί­ησε στό πλαί­σιο τοῦ με­γά­λου φι­λαν­θρω­πι­κοῦ ἔρ­γου του.

Οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες εἶ­χαν ἄ­ρι­στη γνώση τῶν ἀρ­χαίων ἑλ­λη­νι­κῶν κει­μέ­νων καί προ­έ­τρε­παν τούς νέ­ους τῆς ἐ­πο­χῆς τους νά με­λε­τοῦν τούς Ἀρ­χαί­ους συγ­γρα­φεῖς ἐ­πι­λε­κτικά, ἀ­πο­φεύ­γον­τας ὁ­ρι­σμέ­νες θρη­σκευ­τι­κές δο­ξα­σίες. Τά κεί­μενά τους ἀ­πο­τε­λοῦν θη­σαυρό θε­ο­λο­γι­κῶν, παι­δα­γω­γι­κῶν, ἰ­α­τρι­κῶν καί φυ­σι­ο­γνω­στι­κῶν δι­δα­χῶν. Πρό­κει­ται ἐ­πί­σης γιά μνη­μεῖα τοῦ ἑλ­λη­νι­κοῦ λό­γου. Ἄλ­λω­στε, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος καί ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος σπού­δα­σαν τά ἑλ­λη­νικά γράμ­ματα στήν Ἀ­θήνα.

Ἀ­ξί­ζει μά­λι­στα νά ση­μει­ω­θεῖ ὅ­τι ­δύο ἀπό τούς Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες, ὁ Μέ­γας Βα­σί­λειος καί ὁ Ἅ­γιος Γρη­γό­ριος ὁ Θε­ο­λό­γος, γεν­νή­θη­καν καί με­γά­λω­σαν στήν Καπ­πα­δο­κία τῆς Μι­κρᾶς Ἀσίας, θυ­μί­ζον­τάς μας τή μα­κρο­χρό­νια πα­ρου­σία τῆς Ἐκ­κλη­σίας τοῦ Χρι­στοῦ καί τοῦ Ἑλ­λη­νι­σμοῦ στήν ἱ­στο­ρική Μι­κρα­σι­α­τική γῆ. Χρή­σιμη ὑ­πεν­θύ­μιση, ἀ­φοῦ φέ­τος εἶναι ἔτος μνήμης γιά τά 100 χρό­νια ἀπό τή Μι­κρα­σι­α­τική Κα­τα­στροφή τοῦ 1922, τίς θυσίες καί τόν βί­αιο ξε­ρι­ζωμό τῶν Ἑλ­λή­νων τῆς Ἀ­να­το­λῆς.

Εἴθε οἱ Τρεῖς Ἱ­ε­ράρ­χες νά ἀ­πο­τε­λοῦν πρό­τυπα πρός μί­μηση στίς σπου­δές καί τή ζωή σας καί μέ τή βο­ή­θειά τους νά ἔχετε καλή πρό­οδο!

Μέ θερ­μές πα­τρι­κές εὐ­χές

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος

† Ὁ Ἀθηνῶν ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Πρόεδρος

καί τά μέλη τῆς Δι­αρ­κοῦς Ἱ­ε­ρᾶς Συ­νό­δου

Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022

Στις 10:00 το πρωί ξεκινούν τα μαθήματα και την Παρασκευή 28.01.2022 - προσέλευση με selftest

 

Αγαπητοί Γονείς και παιδιά,
και αύριο Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 
ερχόμαστε στο σχολείο στις 10 το πρωί (και όχι στις 8.15). 

Για την προσέλευση απαιτείται το καθιερωμένο για κάθε Παρασκευή  selftest. 


===============================
Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα, καθώς δεν έχουν εκλείψει τα προβλήματα που δημιούργησε η επέλαση της κακοκαιρίας “Ελπίς” και με γνώμονα την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης αποφασίζει ότι 
η έναρξη των μαθημάτων σε όλες τις σχολικές μονάδες 
Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης, 
τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, 
θα γίνει στις 10.00 π.μ., την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022. 

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης 10306


Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

 

Μήνυμα της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Νίκης Κεραμέως, 
για τη Διεθνή Ημέρα Μνήμης των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος

Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022

Στις 10:00 το πρωί ξεκινούν τα μαθήματα στα σχολεία του Δήμου την Πέμπτη 27.01.2022 με επιπλέον selftest

Αγαπητοί Γονείς και παιδιά,
αύριο Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 
ερχόμαστε ξανά στο σχολείο στις 10 το πρωί (και όχι στις 8.15). 

Απαιτείται selftest και για αύριο Πέμπτη και για μεθαύριο Παρασκευή, 
σύμφωνα με τις σημερινές ανακοινώσεις του Δήμου μας και του Υπουργείου Παιδείας.

===============================
Με γνώμονα την ασφάλεια της εκπαιδευτικής κοινότητας, των μαθητών και των εκπαιδευτικών και προκειμένου να αποκατασταθούν πλήρως τα προβλήματα που δημιουργεί ο παγετός στο οδικό δίκτυο, 

ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης 

αποφασίζει την δίωρη παράταση της έναρξης των μαθημάτων 

σε όλες τις σχολικές μονάδες Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης

τους παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου, 

με ώρα προσέλευσης στις 10.00 π.μ., την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022.

===============================

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Σε όσες σχολικές μονάδες επαναλειτουργήσουν αύριο Πέμπτη 27.1.2022, 

οι μαθητές θα διενεργήσουν το selftest σήμερα, Τετάρτη 26.1.2022, 

και σε κάθε περίπτωση πριν την προσέλευσή τους στο σχολείο αύριο

Ομοίως, σε κάθε σχολείο που επαναλειτουργεί μετά από αναστολή, οι μαθητές θα διενεργούν selftest πριν από την προσέλευσή τους στο σχολείο. 

Το επόμενο selftest θα διενεργείται την επόμενη προκαθορισμένη ημέρα. 

(για εμάς selftest και την Παρασκευή 28.1.2022)

Τρίτη 25 Ιανουαρίου 2022

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2021 - Certificate of Excellence

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης των δράσεων του Εργαστηρίου Τ.Π.Ε., με τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό κ. Κωνσταντίνο Μυλωνόπουλο, για την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2021  (δες εδώ), η συμμετοχή μας στην πρόκληση «Εβδομάδα Προγραμματισμού για Όλους» με συμμαχία κι άλλων σχολείων, ολοκληρώθηκε επιτυχώς και επιβραβεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με Πιστοποιητικό Αριστείας. 

Φέτος, μάλιστα οι απαιτήσεις αυξήθηκαν για τη χορήγηση του πιστοποιητικού αριστείας, με τα κριτήρια να αφορούν τη διασύνδεση 10 διαφορετικών διοργανωτών ή από 3 διαφορετικές χώρες.

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου και την Τετάρτη 26.01.2022

 Σύμφωνα με τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Δημάρχου Λουτρακίου και του

Γ.Γ του Υπουργείου Παιδείας, αύριο Τετάρτη 26.01.2022 το σχολείο θα παραμείνει

κλειστό και ΔΕΝ θα γίνει τηλεκπαίδευση.

==================================================

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου, την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου 2022 ως προληπτικό μέτρο λόγω των χιονοπτώσεων των προηγούμενων ημερών. 

Οι χαμηλές θερμοκρασίες που θα επικρατήσουν αύριο Τετάρτη 26 Ιανουαρίου κατά τις πρωινές κυρίως ώρες και ο παγετός, καθιστούν δύσκολη τη μετακίνηση των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας και ακόμη δυσκολότερη την παραμονή των μαθητών και εκπαιδευτικών στις αίθουσες με δεδομένη την αναγκαιότητα του συνεχούς εξαερισμού των σχολικών χώρων λόγω COVID-19.

==================================================

Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

και Αύριο Τετάρτη 26/01/2022 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας.

(συνεπώς ούτε στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων)


Θα δοθούν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας 

για το πρόγραμμα διενέργειας self test αυτή την εβδομάδα στις περιοχές αυτές.

Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ από ΥΠΑΙΘ: Ενημέρωση για τηλεκπαίδευση και self-test

 


Σας ανακοινώνουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του 

Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:

Αύριο Τρίτη 25/01/2022 

ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

στις περιοχές στις οποίες τα σχολεία παραμένουν κλειστά λόγω κακοκαιρίας.

(συνεπώς ούτε στα σχολεία του Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων)

Δεν θα διενεργηθούν αύριο Τρίτη 25/01/2022 

self test στις περιοχές με κλειστά σχολεία. 

Θα δοθούν νέες οδηγίες από το Υπουργείο Παιδείας 

για το πρόγραμμα διενέργειας self test αυτή την εβδομάδα στις περιοχές αυτές.

Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου και την Τρίτη 25.01.2022

Κυριακή 23 Ιανουαρίου 2022

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: Αναστολή λειτουργίας Σχολείων Δήμου Λουτρακίου Π. Αγ.Θ. τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 - Μαθήματα μέσω webex

Αγαπητοί Γονείς και παιδιά,

Σύμφωνα με την ακόλουθη ανακοίνωση του Δήμου μας, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 τα μαθήματα στο Σχολείο μας θα γίνουν μέσω Webex, λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας, ενώ θα επανεξεταστεί η κατάσταση για την Τρίτη. 

Τα μαθήματα ξεκινούν στις 08:15 π.μ. (για 5 ώρες διάρκειας 30 λεπτών και διαλείμματα των 10 λεπτών, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας) και ολοκληρώνονται στις 11:25 π.μ.

Ώρες μαθημάτων:

1η ώρα Έναρξη 08:15 π.μ. Λήξη 08:45 π.μ.

Διάλειμμα 08:45 π.μ. - 08:55 π.μ.

2η ώρα Έναρξη 08:55 π.μ. Λήξη 09:25 π.μ.

Διάλειμμα 09:25 π.μ. - 09:35 π.μ.

3η ώρα Έναρξη 09:35 π.μ. Λήξη 10:05 π.μ.

Διάλειμμα 10:05 π.μ. - 10:15 π.μ.

4η ώρα Έναρξη 10:15 π.μ. Λήξη 10:45 π.μ.

Διάλειμμα 10:45 π.μ. - 10:55 π.μ.

5η ώρα Έναρξη 10:55 π.μ. Λήξη 11:25 π.μ.

========================================

 Αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων του Δήμου τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α' βάθμιας και Β' βάθμιας εκπαίδευσης και των παιδικών σταθμών του Δήμου, τη Δευτέρα 24 Ιανουαρίου 2022 λόγω των καιρικών προγνώσεων ισχυρών φαινομένων με κύρια χαρακτηριστικά τις πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, τον παγετό και πιθανές χιονοπτώσεις που θα προκαλέσει η κακοκαιρία «Ελπίς» και αναμένεται να επηρεάσουν τον Δήμο μας και ενόψει των νέων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων (διδασκαλία με ανοικτά παράθυρα κ.λπ.) λόγω COVID-19.
Για την επόμενη ημέρα, Τρίτη 25 Ιανουαρίου 
θα επανεξεταστούν οι καιρικές συνθήκες και θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση.

Κυριακή 9 Ιανουαρίου 2022

Διάθεση self test σε όσους δεν τα προμηθεύτηκαν εγκαίρως

 ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022
πρώτη ημέρα επαναλειτουργίας των σχολείων μετά τις χριστουγεννιάτικες διακοπές, 
το Σχολείο μας θα είναι ανοικτό από τις 7 π.μ. 
μόνο για την παραλαβή των δωρεάν self test 
για όσους/όσες δεν κατάφεραν να τα προμηθευτούν εγκαίρως από τα φαρμακεία.
Τα self test -όπως πάντα- θα πραγματοποιηθούν στις οικίες σας και

όλοι οι μαθητές και οι μαθήτριες 
θα προσέλθουν στο σχολείο από τις 8 π.μ. μέχρι τις 8:15 π.μ. 
-που χτυπά το κουδούνι της πρώτης ώρας- 
με μάσκες και ΜΟΝΟ με ΑΡΝΗΤΙΚΟ self test.

Υπενθυμίζεται, επίσης, ότι θα χρειαστεί 
δεύτερο self test για την Τρίτη και τρίτο για την Παρασκευή, 
ενώ από την επόμενη εβδομάδα κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Πέμπτη 6 Ιανουαρίου 2022

Επαναλειτουργία των σχολείων στις 10 Ιανουαρίου 2022

Αγαπητοί γονείς, μαθητές και μαθήτριες,

Καλή Χρονιά!!!

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις του Υπουργείου Παιδείας όλα τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την προσεχή Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022.

Εξακολουθούν να ισχύουν τα γνωστά μέτρα ατομικής προστασίας, με τη χρήση μάσκας σε όλους τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του σχολείου, απολύμανση χεριών, αποφυγή συνωστισμού, καθώς και της προσέλευσης με δήλωση αρνητικού αποτελέσματος αυτοεξέτασης (self test) εντός 24 ωρών κάθε Τρίτη και Παρασκευή.

Επιπρόσθετα, όμως, για την πρώτη εβδομάδα προβλέπεται δήλωση αρνητικού αποτελέσματος αυτοεξέτασης (self test) εντός 24 ωρών και για τη Δευτέρα.

Τα φαρμακεία θα διαθέτουν δωρεάν τα self test για τις δύο πρώτες εβδομάδες -πέντε (5) ανά παιδί- μέχρι και το Σάββατο 08 Ιανουαρίου 2022.

Συνοψίζοντας:

Προσέλευση στο σχολείο με μάσκες καθημερινά μέχρι τις 08.15 

και με Σχολική κάρτα αρνητικού Self Test τελευταίου 24ώρου

τη Δευτέρα 10 Ιανουαρίου 2022,

την Τρίτη 11 Ιανουαρίου 2022

και την Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022,

ενώ από τη δεύτερη εβδομάδα μαθημάτων και μετά κάθε Τρίτη και Παρασκευή

(Πλατφόρμα δήλωσης: edupass.gov.gr   -->||<--   Έντυπο Σχολικής Κάρτας για Covid-19 )

Η αποχώρηση γίνεται -κατά τα γνωστά- σταδιακά από τις 13.05 για την Α΄ και Δ΄, στις 13.10 για την Β΄ και Ε΄ και στις 13.15 για την Γ΄ και ΣΤ΄ Τάξη.