Σάββατο 27 Απριλίου 2019

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020


Ενημερώνουμε τους Γονείς των μαθητών/τριών του Σχολείου μας ότι οι εγγραφές στην Α΄ Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2019-2020 θα πραγματοποιηθούν 
από 6 έως και 20 Μαΐου 2019 και ώρες 10:00-13:15.
Επισημαίνεται ότι τη σχολική χρονιά 2019-2020 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1-1-2013 έως 31-12-2013. 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 (α) του άρθρου 7 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109Α), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας.
Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης  από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΠΕΘ. (Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016).
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή 2. όνομα μαθητή 3. όνομα πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι προς εγγραφή μαθητές στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/ όπως είναι η διεύθυνση κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή με υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία του μαθητή, πριν ή και μετά την εγγραφή του σε σχολική μονάδα της χώρας, ο γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
β. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΠΕΘ (Α.Δ.Υ.Μ.)
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.
Συνιστάται, οι Διευθυντές των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5, ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ 109Α) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142Α).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου καιΠιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του «Πιστοποιητικού φοίτησης», το νηπιαγωγείο εκδίδει «Βεβαίωση Φοίτησης» η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του μαθητή για την εγγραφή του στο δημοτικό.
3. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το πιστοποιητικό παραδίδεται στον γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής.
4. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, ο γονέας/κηδεμόνας του νηπίου υποβάλλει σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/ντρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α).
5. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο Διευθυντής της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.


Παρασκευή 12 Απριλίου 2019

Γνωριμία με τον μαγικό κόσμο της Χημείας

Συγκέντρωση τροφίμων για το "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

Η Σχολική μας Μονάδα συγκέντρωσε τρόφιμα προς ενίσχυση της Κοινωφελούς Οργάνωσης "Το Χαμόγελο του Παιδιού". Ευχαριστούμε, θερμά, τους γονείς των μικρών μαθητών/τριών μας για την άμεση ανταπόκρισή τους στο κάλεσμά μας!

Τετάρτη 10 Απριλίου 2019

Αθλητική Ημερίδα Τοξοβολίας

Την Τρίτη 09-04-2019, οι Εκπαιδευτές του Αθλητικού Σωματείου Τοξοβολίας Μέρμπακα κ.κ. Χρήστος Κούτρας και Πίκου Μαρίνα, επισκέφθηκαν το σχολείο μας υλοποιώντας μία mini αθλητική ημερίδα γνωριμίας-εξοικείωσης των μικρών μαθητών/τριών μας με το συγκεκριμένο άθλημα (Τοξοβολία). Οι μαθητές/τριες των Ε’ & ΣΤ΄ τάξεων ανταποκρίθηκαν με μεγάλο ενθουσιασμό στη δραστηριότητα. Αρχικά, υπήρξε ολιγόλεπτη ενημέρωση σχετικά με το άθλημα και τους κανονισμούς του και εν συνεχεία οι μικροί τοξοβόλοι ανέλαβαν δράση!!!

Ευχαριστούμε, θερμά, τους Εκπαιδευτές του Α.Ο. Μέρμπακα, και ιδιαίτερα τον κ. Χρήστο Κούτρα, Εκπ/κό Γερμανικής Γλώσσας του Σχολείου μας, για τη σημερινή αθλητική ημερίδα και τους ευχόμαστε πολλές επιτυχίες!!!


Τρίτη 9 Απριλίου 2019

Let’s Do It Greece

Ευχαριστούμε θερμά και συγχαίρουμε, ταυτόχρονα, τον Πρόεδρο και τα μέλη του Δ. Σ. του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων  του 1ου Δ.Σ. Λουτρακίου καθώς και τα λίγα παιδιά  και τους γονείς τους που συνεισέφεραν στην καθιερωμένη, ετήσια δράση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγ. Θεοδώρων Let’ s do it Greece  την Κυριακή 07-04-2019, παρεμβαίνοντας ουσιαστικά στους εξωτερικούς αλλά και στους εσωτερικούς χώρους της Σχολικής μας Μονάδας.
Και φέτος το αποτέλεσμα μας αποζημίωσε όλους! Τρίτη 2 Απριλίου 2019

Η Έλενα Γεωργίου στο 1ο Δ.Σ. Λουτρακίου

Λίγα λόγια για την ποιήτρια/ συγγραφέα…

Η Έλενα Γεωργίου γεννήθηκε στο Μούλκι Κορινθίας.
Σπούδασε βρεφονηπιαγωγός και από το 1991 είναι ιδιοκτήτρια του παιδικού σταθμού «Παιδική Γωνιά» στο Κιάτο.

Εκτός από την ποίηση ασχολείται και με τη συγγραφή παιδικών βιβλίων και παιδικών θεατρικών έργων. 

Έχει διακριθεί τρεις φορές σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς του σωματείου λόγου και τέχνης «ΑΛΚΥΟΝΙΔΕΣ» αποσπώντας το πρώτο βραβείο ποίησης για το ποίημα «Νιώθω» το 2004, έπαινο για το παραμύθι «Η λυπημένη πριγκίπισσα» το 2006, το τρίτο βραβείο για το παραμύθι «Ένας βασιλιάς κακός,κοντός και χοντρός» το 2014 και έπαινο για το παραμύθι «Το μυστικό του Πύργου» το 2017.

Επίσης, έχει αποσπάσει έπαινο στον 5ο Παγκόσμιο Διαγωνισμό Ποίησης που διεξήγαγε η «Αμφικτυονία Ελληνισμού» το 2016 για το ποίημά της «Σικυών».

Από το 1995 ζει στο Λουτράκι με τον σύζυγό της και τα δύο τους παιδιά.

                                      

Έργα της:

«Ο Κακός Μάγος και η καλή Nεράιδα», Εκδόσεις ΕΛΒΕΚΑΛΤ 2010
«Αινίγματα για μικρά», Εκδόσεις Όναρ 2013
«Η λυπημένη πριγκίπισσα», Εκδόσεις Όναρ 2014
«Τριάντα δύο + ένα χαϊκού», Εκδόσεις Πολύφεγγος 2015
«Στα ίχνη της ψυχής» 1η έκδοση, Εκδόσεις Πολύφεγγος 2016


Μ ύ θ ι, μ ύ θ ι , παραμύθι….


Ευχαριστούμε θερμά την κ. Έλενα Γεωργίου, ποιήτρια και συγγραφέα παιδικών βιβλίων, για την ανιδιοτελή παρουσία της στο Σχολείο μας , η οποία με τη ζεστή φωνή της και τη γλυκιά προσέγγισή της κατάφερε να καταδείξει με ξεκάθαρο τρόπο το αληθινό νόημα της ζωής μέσα από το παραμύθι της και να μαγέψει τους μικρούς μαθητές/τριες των Α’ και Β’ τάξεων με μια όμορφη ιστορία για το Καλό και το Κακό!


Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2019


“Βιάζομαι!… Δεν έχω χρόνο!… Αντίο!… Ακούμε τέτοιες κουβέντες κάθε μέρα, όχι μόνο στη Λιθουανία, που βρίσκεται στο κέντρο της Ευρώπης, αλλά και σε πολλά μέρη του κόσμου. Συχνά επίσης ακούμε να λέγεται ότι ζούμε στην εποχή της υπέρμετρης πληροφόρησης, της ταχύτητας και της βιασύνης.
Αν όμως πάρεις στα χέρια σου ένα βιβλίο, νιώθεις αμέσως διαφορετικά. Φαίνεται πως τα βιβλία έχουν αυτή τη θαυμαστή ιδιότητα- μας βοηθούν να χαλαρώνουμε. Μόλις ανοίξεις ένα βιβλίο και βυθιστείς στα ήρεμα βάθη του, δεν έχεις πια τον φόβο πως όλα περνούν με ξέφρενη ταχύτητα κι εσύ δεν προλαβαίνεις να δεις τι γίνεται. Ξαφνικά, αρχίζεις να πιστεύεις ότι δε χρειάζεται να τρέχεις με τόση βιασύνη για μια δουλειά μάλλον ασήμαντη. Στα βιβλία όλα συμβαίνουν ήσυχα, με μία τάξη καθορισμένη με ακρίβεια. Ίσως επειδή οι σελίδες τους είναι αριθμημένες, ίσως γιατί οι σελίδες κυλούν απαλά και γαλήνια καθώς τις γυρίζεις. Στα βιβλία, όσα έχουν γίνει στο παρελθόν, συναντούν με ηρεμία τα όσα πρόκειται να συμβούν…”