Σάββατο 21 Μαρτίου 2020

ΕΠΕΙΓΟΝ: Επικαιροποίηση στοιχείων μαθητών/τριών

____1ο ΒΗΜΑ____

Παρακαλούνται οι γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών του σχολείου μας 
να συμπληρώσουν με προσοχή 
τα στοιχεία που ζητούνται 
στην παρακάτω online φόρμα.
https://forms.gle/ZjbqedkhU89wbfqh7
(πατήστε στην παραπάνω εικόνα για είσοδο στην φόρμα)
*όσοι έχετε συμπληρώσει τη φόρμα εντός του Σαββατοκύριακου,
δεν χρειάζεται να επαναλάβετε το 1ο Βήμα
Προχωρήστε κατευθείαν στο 2ο Βήμα*

Η ενημέρωση των στοιχείων θα επικαιροποιήσει τα δεδομένα στο πληροφοριακό σύστημα myschool.Η ενημέρωση των στοιχειών αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των μαθητών/τριων του Σχολείου μας, μέσω των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, σύμφωνα με νεότερες οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας. 

Επισημαίνουμε πως τα προσωπικά σας δεδομένα θα είναι ασφαλή, συλλέγονται για εκπαιδευτική και μόνο χρήση και δεν θα είναι εκτεθειμένα στο ευρύ κοινό, σύμφωνα με την ακόλουθη δήλωση συμμόρφωσης για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που βρίσκεται στο τέλος της παρούσας ανάρτησης.
____2ο ΒΗΜΑ____

Ακολούθως οι γονείς και κηδεμόνες 
των μαθητών/τριών του σχολείου μας 
πρέπει να εγγράψουν τα παιδιά
στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
https://register.sch.gr/students/
Εκεί σας ζητούνται τα στοιχεία των παιδιών,
όπως αναγράφονται στον Έλεγχο Προόδου.
(αναλυτικές οδηγίες για την εγγραφή στο ΠΣΔ)

*Λόγω μεγάλου φόρτου εργασίας στο ΠΣΔ 
πιθανώς να χρειάζεται αρκετή υπομονή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας* 

____3ο ΒΗΜΑ____

Όταν ολοκληρωθούν τα ανωτέρω από όλους τους γονείς, 
το Σχολείο θα σας αποστείλει μήνυμα 
στο e-mail που δηλώσατε 
με τους συνδέσμους για τα ασύγχρονα μαθήματα των εκπαιδευτικών των τάξεων που θα είναι διαθέσιμα.
(αναλυτικές οδηγίες για τα ασύγχρονα μαθήματα)

*Τα ασύγχρονα μαθήματα θα αφορούν ουσιαστικά κάποιες ασκήσεις ή άλλο υλικό 
που θα επιλέξουν οι εκπαιδευτικοί να διαθέσουν για τα τμήματά τους. 
Ο σκοπός αυτών των μαθημάτων για τις παρούσες ειδικές συνθήκες που επικρατούν 
-σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου- 
είναι μόνο για τη διατήρηση της επαφής των παιδιών με το σχολείο 
και αφορούν επαναληπτικές δραστηριότητες και όχι διδασκαλία νέας ύλης.* 

 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ Ή/ΚΑΙ ΓΟΝΕΩΝ Ή ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ

Κατ’ εφαρμογή του Νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων 2016/679 και του νόμου 4624/2019), σας ενημερώνουμε σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας από το Ελληνικό Δημόσιο όπως εκπροσωπείται από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, ως υπεύθυνο επεξεργασίας. Τα προσωπικά σας δεδομένα (e-mail) αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από τη σχολική μονάδα λόγω της ιδιότητά σας ως μαθητών ή/και γονέων ή κηδεμόνων και της σχέσης σας με το Ελληνικό Δημόσιο, είναι δε αναγκαία για την εκπλήρωση των σκοπών και υποχρεώσεων του Ελληνικού Δημοσίου, κατά τις κείμενες διατάξεις, για τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της εκπαιδευτικής δραστηριότητας κατά την περίοδο εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19 και την απαγόρευση διδασκαλίας με φυσική παρουσία. Επιπλέον, οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση κοινοποιούν σε συνεργαζόμενους με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων παρόχους υπηρεσιών πληροφορικής και διαδικτυακού χώρου, κατ’ επιλογήν τους, όνομα ή όνομα χρήστη, αποκλειστικά προκειμένου να καταστεί τεχνικά δυνατή η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία, μέσω της σχετικής πλατφόρμας τηλεδιασκέψεων, και αποκλειστικά για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ως άνω απαγόρευση, και εν συνεχεία θα διαγραφούν από τους εν λόγω παρόχους. Συστήνεται η σύνδεση των μαθητών μέσω λογισμικού πλοήγησης (browser) (και όχι μέσω εφαρμογής).Έχετε δικαίωμα να λάβετε επιβεβαίωση για το κατά πόσον ή όχι προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν υφίστανται επεξεργασία. Σε περίπτωση που τα προσωπικά σας δεδομένα υφίστανται επεξεργασία, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, λήψης αντιγράφου αυτών, διόρθωσης ανακριβειών, συμπλήρωσης ελλιπών προσωπικών δεδομένων, διαγραφής προσωπικών δεδομένων, διακοπής της επεξεργασίας τους, λήψης τους σε δομημένη, κοινώς χρησιμοποιούμενη και αναγνωρίσιμη από μηχανήματα μορφή, διαβίβασής τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, χωρίς αντίρρηση από το Ελληνικό Δημόσιο, διαβίβασής τους από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό, υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αντίταξης ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία τους για σκοπούς εμπορικής προώθησης.
Για οποιαδήποτε απορία έχετε σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από το Ελληνικό Δημόσιο ή/και τα σχετικά δικαιώματά σας, παραμένουμε στη διάθεσή σας (e-mail επικοινωνίας gengram.abe@minedu.gov.gr)